YAYIN STANDARTLARI VE DERLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Anasayfa YARDIM Bilgi

Derleme Nedir:

 

Ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserlerinin basılmış veya çoğaltılmış nüshaları ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyarınca yurt dışında basılan veya çoğaltılan fikir ve sanat eserlerinin etkin, sağlıklı ve eksiksiz bir biçimde toplanması, gelecek kuşaklara aktarılması, elverişli ortamlarda saklanması, korunması, düzenlenmesi ve toplumun bilgi ve yararına sunulmasıdır.

 

 

Derleme Birimleri:

 

İstanbul’da İstanbul Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü

Diğer il ve ilçelerde İl ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlükleri

 

 

Derlenecek Eserler:

a) Kitap, kabartma harfli kitap, kitapçık, ansiklopedi, albüm, atlas ve nota gibi tek başına ya da bir takımın veya bir dizinin parçası niteliğinde olan ayrı yayımlanmış eserler.

b) Gazete, dergi, yıllık, bülten, takvim gibi süreli yayınlar.

c) Afiş, kartpostal, gravür, reprodüksiyon, basılı fotoğraf gibi grafik eserler.

ç) Veri içeren her türlü slayt, şerit, film parçası, makara, kaset, kartuş, film ve mikroform gibi materyal.

d) Her türlü bilgisayar, müzik ve video cihazlarında kullanılmak üzere üretilmiş ses, görüntü ve veri içeren optik ve manyetik ortamlara kaydedilerek çoğaltılmış eserler.

e) Prospektüsleriyle birlikte blok veya tek olarak pul ve kağıt paralar.

f) Coğrafik, jeolojik, topoğrafik ya da meteorolojik harita, plan ve krokiler.

g) Yurt dışında basımı veya çoğaltımı yapılarak, yurt içinde satışı ve dağıtımı yapılan eserler.

ğ) Elektronik ortamda üretilerek kullanıma sunulmuş elektronik yayınlar.

(Elektronik yayınların derleme işlemleri Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Bu yayınların derlenmesi ile ilgili yapılacak işlemler Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından duyurulacaktır.)

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında derlenecek eserler

a) Yürürlükteki kanunlar ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyarınca, yabancı uyruklu gerçek ya da tüzel kişilerin Türkiye’deki kütüphane, müze, arşiv ve belgeliklerden yararlanarak hazırlamış oldukları eserler ile ülkemizde yaptıkları arkeolojik kazı ya da araştırmaların yöntem ya da sonuçlarına ilişkin olarak yurt dışında yayımlamış veya çoğaltmış oldukları eserler.

b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet gösteren derleme mükelleflerinin yurt dışında basımını ve çoğaltılmasını gerçekleştirdikleri eserler.

Derleme birimlerine teslim edilecek derleme nüshalarının sayısı:

6 Adet Derlenecek Eserler:

Kanunun 4. maddesinin (a), (b) ve (g) bentleri ile 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilmiş eserler altı nüsha olarak derleme birimine teslim edilmelidir.

a)    Kitap, kabartma harfli kitap, kitapçık, ansiklopedi, albüm, atlas ve nota gibi tek başına ya da bir takımın veya bir dizinin parçası niteliğinde olan ayrı yayımlanmış eserler.

b)    Gazete, dergi, yıllık, bülten, takvim gibi süreli yayınlar.

g) Yurt dışında basımı veya çoğaltımı yapılarak, yurt içinde satışı ve dağıtımı yapılan eserler.

b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet gösteren derleme mükelleflerinin yurt dışında basımını ve çoğaltılmasını gerçekleştirdikleri eserler.

İthal eserler:

Yurt dışında basımı veya çoğaltımı yapılarak, yurt içinde satışı ve dağıtımı yapılan Türkiye’nin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserleri, derleme mükellefince altı nüsha olarak alındı belgesi karşılığında İstanbul’da Derleme Müdürlüğüne, diğer illerde derleme birimlerine teslim edilir. 

2 Adet Derlenecek Eserler:

4 üncü maddenin (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentleri ile 5 inci maddenin (a) bendinde belirtilmiş eserler ikişer nüsha olarak derleme birimine teslim edilmelidir.

c) Afiş, kartpostal, gravür, reprodüksiyon, basılı fotoğraf gibi grafik eserler.

ç) Veri içeren her türlü slayt, şerit, film parçası, makara, kaset, kartuş, film ve mikroform gibi materyal.

d) Her türlü bilgisayar, müzik ve video cihazlarında kullanılmak üzere üretilmiş ses, görüntü ve veri içeren optik ve manyetik ortamlara kaydedilerek çoğaltılmış eserler.

e) Prospektüsleriyle birlikte blok veya tek olarak pul ve kağıt paralar.

f) Coğrafik, jeolojik, topoğrafik ya da meteorolojik harita, plan ve krokiler.

a) Yürürlükteki kanunlar ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyarınca, yabancı uyruklu gerçek ya da tüzel kişilerin Türkiye’deki kütüphane, müze, arşiv ve belgeliklerden yararlanarak hazırlamış oldukları eserler ile ülkemizde yaptıkları arkeolojik kazı ya da araştırmaların yöntem ya da sonuçlarına ilişkin olarak yurt dışında yayımlamış veya çoğaltmış oldukları eserler.

Yerel ve bölgesel gazeteler ikişer nüsha olarak derleme birimine teslim edilmelidir.

 

Müzik ve sinema eserlerinin derlenmesi:

5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda tanımlanan alenileşmiş müzik ve sinema eserleri iki nüsha olarak Derleme Birimlerine teslim edilmelidir.

 

 

Yalnızca Milli Kütüphane tarafından derlenecek eserler:

  Elektronik ortamda üretilerek kullanıma sunulmuş elektronik yayınlar.

4 üncü maddenin (a), (b), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen eserlerin 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ek 11 inci maddesi uyarınca hizmete sunulmak amacıyla, elektronik ortama aktarılan bir nüshası görme engellilerin hizmetine sunulmak üzere Millî Kütüphaneye gönderilir.

(Yukarıda belirtilen eserlerin derleme işlemleri Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Bu yayınların derlenmesi ile ilgili yapılacak işlemler Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından duyurulacaktır.)

 

 

Derleme kütüphaneleri:

Derleme birimleri tarafından derlenen çoğaltılmış fikir ve sanat eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, düzenleyerek korumak, elverişli ortamlarda saklamak ve toplumun bilgi ve yararına sunmakla görevli kütüphanelerdir.

 

Milli Kütüphane Başkanlığı www.mkutup.gov.tr

Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi www.adnanotukenkutup.gov.tr

İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi www.beyazitkutup.gov.tr

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi kutuphane.istanbul.edu.tr

İzmir Milli Kütüphane Vakfı Kütüphanesi www.izmirmillikutuphane.com

TBMM Kütüphanesi www.tbmm.gov.tr/kutuphane/

(1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu uyarınca)

 

 

 

Yayıncılıkla İlgili Mevzuat

 

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120229-1.htm

 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

http://www.telifhaklari.gov.tr/ana/sayfa.asp?id=309

 

Matbaalar Kanunu

MatBaa Kanunları Pdf

 

Basın Kanunu

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5187.html

 

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,46683/cogaltilmis-fikir-ve-sanat-eserlerini-derleme-yonetmeli-.html

 

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

http://www.telifhaklari.gov.tr/ana/sayfa.asp?id=315

 

Fikir Ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım Ve Satışını Yapan Veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

http://www.telifhaklari.gov.tr/ana/sayfa.asp?id=315

 

 

Login Login