SIKÇA SORULAN SORULAR
 1. Edebiyat Eserlerini Destek Projesi nedir?

  Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki özgün edebiyat eserlerini üretecek veya bunları yayımlatacak yazarlara projeleri karşılığında maddi destek verilmesi projesidir.

 2. Edebiyat Eserlerini Destek Projesi’ne başvuru ölçütleri nelerdir?

  Projeye, özgün edebî eser üretecek veya bunları yayımlatacak yazarlar başvurabilir.

  Yazım desteği için,
  1. Yazarın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  2. Üretilecek eserin dilinin Türkçe olması,
  3. Üretilecek eserin edebiyat üretimini artırması ve edebiyata yeni boyutlar kazandırması,
  4. Üretilecek eserin özgünlük taşıması,
  5. Projenin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması gerekmektedir.
  6. Yazar, aynı destek dönemi içerisinde yalnızca bir proje ile yazım desteği başvurusunda bulunabilir. Yazım desteğinden iki defa faydalanmış yazar, bir daha yazım desteği başvurusunda bulunamaz.
  Yayım desteği için,
  1. Eserin yazım desteğinden faydalanmak suretiyle üretilmiş olması,
  2. Eserin daha önce basılı olarak yayımlanmamış olması,
  3. Yazara daha önce yayım desteği sağlanmamış olması gerekmektedir.
 3. Başvurular nasıl yapılır?

  Başvurular, yazar tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün internet adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Yazar, Genel Müdürlüğün web adresinde yer alan “Edebiyat Eserlerini Destek Projesi” bağlantısından ya da doğrudan http://ekygm.gov.tr/edebiyatdestek/portal/ web adresinden üyelik kaydını oluşturarak başvuru işlemlerini tamamlar. Çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra başvuru formunun çıktısı ve formda belirtilen diğer belgeler Genel Müdürlüğe posta yoluyla gönderilir ya da elden teslim edilir.

  Başvuru Çıktısına Eklenecek Belgeler:
  1. Yazarın Özgeçmişi
  2. Proje Nüshası

  Başvuru formu ve diğer belgelerin aşağıda belirtilen adrese posta yoluyla veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

  T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
  Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
  Edebiyat Üretimini Teşvik Şubesi
  Fevzi Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 4 B Blok
  06030 Ulus / ANKARA
  Not: Başvuru belgeleri iade edilmez.

 4. Edebiyat Eserlerini Destek Projesi’ne son başvuru tarihi ne zamandır?

  Başvurular, yazar tarafından her yıl 1 eylül ile 15 ekim tarihleri arasında başvuru formu ile form ekinde belirtilen belgelerin Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi suretiyle yapılır.

 5. Yazım desteği alan yazarlar projeyi ne zaman teslim etmek zorundadırlar?

  Yazım desteği alan yazar eserini, destek sağlanan yılın eylül ayı sonuna kadar elektronik ortamda ve bir nüsha olarak basılı formatta Bakanlığa teslim etmekle yükümlüdür.

 6. Yayım desteği alan yazarlar projeyi ne zaman teslim etmek zorundadırlar?

  Yayım desteği alan yazar, yayımlanmış eserinin bandrollü 100 adet nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim etmekle yükümlüdür.

 7. Projenin ilerleyen aşamalarında eserin Kurulca kabul edilmemesi hâlinde yapılan ödemeler ne şekilde iade edilir?

  Eserin Kurulca kabul edilmemesi hâlinde, sözleşmenin geçerliliğinin sona erdiği Bakanlıkça yazara bildirilir. Bu bildirimden itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığın yaptığı toplam ödeme, yasal faizleri ile birlikte iade edilir. Bu süre içerisinde iade edilmemesi hâlinde, ödemesi yapılan destek tutarı genel hükümlere göre tahsil edilir.

 8. Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da projesini tamamlamayan yazarlara yapılan ödemeler geri alınır mı?

  Bakanlığın yaptığı toplam ödeme, yasal faizleri ile birlikte iade edilir.

 9. Edebiyat Eserlerini Destek Projesi başvurularını değerlendirme ve proje kabul süreci nasıldır?

  Destek başvurularını değerlendirmek, desteklenecek projeleri ve destek miktarını saptamak ve destek sağlanan eserlerin kabulünü gerçekleştirmek üzere, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan oluru ile Kurul oluşturulur. Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki kez toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Başvuru şartlarına uymayan projeler, Kurul gündemine alınmaz.

  Kurul kararları, karar tarihini izleyen 15 gün içerisinde açıklanır.

 10. Yazar, destek verilmesi uygun görülmeyen bir projeyle yeniden başvuru yapabilir mi?

  Yazar, Bakanlıkça destek verilmeyen projesiyle yeniden başvuruda bulunamaz.

 11. Destek alan yazar, daha sonraki yıllarda başka bir projeyle başvuruda bulunabilir mi?

  Projesi için destek alan yazar, daha sonraki yıllarda başka bir proje için tekrar başvuru yapabilir.

 12. Ortak başvurular kabul ediliyor mu?

  Ortak yazarlı proje başvuruları kabul edilmektedir. Bir projenin birden fazla yazarı olabilir fakat yalnızca bir yazar resmî olarak başvuru yapabilir.

 13. Kitabımı bastırmak için destek alabilir miyim?

  Eserinizin, yazım desteğinden faydalanmak suretiyle üretilmiş olması gerekmektedir. Eseriniz yazım desteğini alarak yazılmamışsa, eserinizi bastırmak için destek alamazsınız. Basım desteği, yazım desteği alan projelerle sınırlı tutulmuştur.

  Daha önce yayım desteği alan yazarlar ikinci kez yayım desteğine başvuramazlar.

 14. Basılmış kitabım için yayım desteği alabilir miyim?

  Eserin daha önce basılı olarak yayımlanmamış olması gerekmektedir.

 15. Aynı destek dönemi içerisinde en fazla kaç projeyle başvuruda bulunabilirim?

  Yazar, 1 yazım 1 yayım desteği olmak üzere aynı yıl içerisinde en fazla 2 projeyle başvuruda bulunabilir. Aynı destek türü için 2 proje kabul edilmemektedir.

 16. Yazım desteğinden kaç defa faydalanabilirim?

  Yazım desteğinden iki defa faydalanmış yazar, bir daha yazım desteği başvurusunda bulunamaz.

 17. Yayım desteğinden kaç defa faydalanabilirim?

  Yayım desteğinden bir defa faydalanmış yazar, bir daha yayım desteği başvurusunda bulunamaz.

 18. Ödemeler ne şekilde yapılmaktadır?

  Yazım desteği tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra, %50’si ise proje neticesinde üretilecek eserin kabulüne ilişkin Kurul kararından sonra ilgililere ödenir.

  Yayım desteği tutarı, destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ilgililere ödenir.

 19. Destek tutarları ne şekilde belirlenmektedir?

  Yazım desteği tutarı, destek konusu eserin kapsamı ve nitelikleri dikkate alınarak, 276.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenir.

  Yayım desteği tutarı, destek konusu eserin basım maliyeti ve niteliği dikkate alınarak, 65.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenir.