Değerlendirme
  • Başvurular, Kurul tarafından, yılda en az iki kez olmak üzere yapılacak toplantılarda değerlendirilir.
  • Kurul, kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.
  • Başvuru şartlarına uymayan projeler, Kurul gündemine alınmaz.