Yazarın Yükümlülükleri
 1. Destek sağlanan yazarlar;
  • Desteği amacına uygun olarak kullanmakla,
  • Başvuru tarihinden itibaren adres ve iletişim bilgilerinde olabilecek değişiklikleri 10 gün içerisinde, Bakanlığa yazılı olarak bildirmekle,
  • Destek için başvurduğu eserin konu ve içeriğinde herhangi bir değişiklik yapmamakla,
  • Bakanlığın projenin aşamaları hakkında istediği bilgi veya belgeleri, azami 30 gün içerisinde Bakanlığa ulaştırmakla,
  • Projeyi hiçbir şartla kısmen veya tamamen başkalarına devretmemekle yükümlüdürler.
 2. Yazım desteği sağlanan yazar, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere ek olarak eserini destek sağlanan yılın eylül ayı sonuna kadar elektronik ortamda ve bir nüsha olarak basılı formatta Bakanlığa teslim etmekle yükümlüdür. Mücbir sebeplerin varlığı hâlinde eserin teslim tarihi Bakanlıkça belirlenir.
 3. Yayım desteği sağlanan yazar, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere ek olarak yayımlanmış eserinin bandrollü 100 adet nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim etmekle yükümlüdür. Mücbir sebeplerin varlığı hâlinde eserin teslim tarihi Bakanlıkça belirlenir.
 4. Destek sağlanan yazarın, ilgili Yönetmelikte veya destek sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da eserin Kurulca kabul edilmemesi hâlinde, sözleşmenin geçerliliğinin sona erdiği Bakanlıkça yazara bildirilir. Bu bildirimden itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığın yaptığı toplam ödeme yasal faizleri ile birlikte iade edilir. Bu süre içerisinde iade edilmemesi hâlinde ödemesi yapılan destek tutarı genel hükümlere göre tahsil edilir.
 5. Proje kapsamında destek almasına rağmen, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yazara, yeni destek verilemez.