Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu
  • Destek başvurularını değerlendirmek, desteklenecek projeleri ve destek miktarını saptamak ve destek sağlanan eserlerin kabulünü gerçekleştirmek üzere, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan oluru ile Kurul oluşturulur.
  • Kurul, Müsteşar veya ilgili Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür ve edebiyat alanında temayüz etmiş kişiler arasından Bakanlık onayı ile belirlenecek 5 kişi olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.
  • Bakanlıkça belirlenen üyelerin görev süresi iki yıldır. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması hâlinde, bir ay içinde yeni üye atanır. Süresi dolan Kurul üyeleri tekrar atanabilir.
  • Kurul, destek başvurularını değerlendirmek ve teslim edilen eserlerin kabulünü gerçekleştirmek üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki kez toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.
  • Toplantılar, Genel Müdürlükçe hazırlanan gündemle yapılır. Başvuru şartlarına uymayan projeler, Kurul gündemine alınmaz. Alınan karar tutanağa geçirilir ve Kurul üyelerince imzalanır. Kurul, toplantılarını planlarken Bakanlığın genel bütçe uygulamaları ve sürelerine uygunluk sağlamaya özen gösterir.
  • Kurul, gerekli gördüğü durumlarda projelerle ilgili olarak uzmanlara danışabilir.
  • Kurul üyeleri, görev süreleri boyunca öngörülen desteklerden faydalanmak üzere hiçbir şekilde başvuruda bulunamazlar.
  • Kurulun sekretarya görevi, Genel Müdürlüğün yayımlardan sorumlu Daire Başkanlığınca yürütülür.