25 Aralk 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28862

YNETMELK

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

EDEBYAT ESERLERNN DESTEKLENMES HAKKINDA YNETMELK

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Kltr ve Turizm Bakanlnca Trk edebiyatnn geliimine katk salayacak nitelikteki zgn edebiyat eserlerini retecek veya bunlar yaymlatacak yazarlara salanacak maddi destek ile destekten yararlanmaya ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Bakanlka edebiyat eserlerinin retilmesinde veya bunlarn yaymlatlmasnda salanacak desteklere ynelik usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayl Kltr ve Turizm Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 10 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Kltr ve Turizm Bakann,

b) Bakanlk: Kltr ve Turizm Bakanln,

c) Genel Mdr: Ktphaneler ve Yaymlar Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: Ktphaneler ve Yaymlar Genel Mdrln,

d) Kurul: Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Deerlendirme Kurulunu,

e) Yazar: Destek bavurusunda bulunan zgn edebiyat eserini retecek veya bunlar yaymlatacak yazarlar,

ifade eder.

Destek

MADDE 5 (1) zgn edebiyat eserlerini retecek veya bunlar yaymlatacak yazarlara Bakanlka projeleri karlnda bu Ynetmelikte belirtilen esaslara gre Trk Liras olarak mali destek salanr. Salanacak destekler iin ayrlacak kaynaklar, bte imknlar erevesinde, yl btesinde bu amala tahsis edilecek denekten karlanr.

(2) Destek; Kurul karar ve taraflarca imzalanacak destek szlemesine dayanlarak bu Ynetmelikte belirlenen usul ve esaslar erevesinde ilgili saymanlk araclyla denir.

Yazm destei

MADDE 6 (1) zgn edebiyat eserlerini retecek yazarlar aada belirtilen ltlere uygun olmak kouluyla yazm destei bavurusunda bulunabilirler:

a) Yazarn Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmas,

b) retilecek eserin dilinin Trke olmas,

c) retilecek eserin edebiyat retimini artrmas ve edebiyata yeni boyutlar kazandrmas,

) retilecek eserin zgnlk tamas,

d) Projenin, bavuru ncesinde veya proje uygulama sresince herhangi bir fondan destek almam olmas.

(2) Yazar, ayn destek dnemi ierisinde yalnzca bir proje ile yazm destei bavurusunda bulunabilir. Yazm desteinden iki defa faydalanm yazar, bir daha yazm destei bavurusunda bulunamaz.

(3) Yazm destei tutar, destek konusu eserin kapsam ve nitelikleri dikkate alnarak, 276.000 gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpmndan elde edilecek miktar gememek zere Kurul tarafndan belirlenir.

(4) Yazm destei tutarnn %50si destek szlemesinin imzalanmasndan sonra, %50si ise proje neticesinde retilecek eserin kabulne ilikin Kurul kararndan sonra ilgililere denir.

Yaym destei

MADDE 7 (1) Yazarlar aada belirtilen ltlere uygun olmak kouluyla yaym destei bavurusunda bulunabilirler:

a) Eserin bu Ynetmelik uyarnca salanan yazm desteinden faydalanmak suretiyle retilmi olmas,

b) Eserin daha nce basl olarak yaymlanmam olmas,

c) Yazara daha nce yaym destei salanmam olmas.

(2) Yaym destei tutar, destek konusu eserin basm maliyeti ve nitelii dikkate alnarak, 65.000 gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpmndan elde edilecek miktar gememek zere Kurul tarafndan belirlenir.

(3) Yaym destei tutar, destek szlemesinin imzalanmasndan sonra ilgililere denir.

Bavuru ekli ve belgeleri

MADDE 8 (1) Bavurular, yazar tarafndan her yl 1 eyll ile 15 ekim tarihleri arasnda bavuru formu ile form ekinde belirtilen belgelerin Genel Mdrle ibraz edilmesi suretiyle yaplr.

(2) Bavuru formu ve eklerinin tesliminde herhangi bir eksiklik olmas hlinde yazarn, bu eksiklii kendisine bildirilmesinden itibaren onbe gn ierisinde tamamlamas gerekir. Bu sre ierisinde eksikliin giderilmemesi durumunda bavuru deerlendirmeye alnmaz.

(3) Bavuru belgeleri iade edilmez.

Kurul kararlarnn aklanmas

MADDE 9 (1) Kurul kararlar, karar tarihini izleyen onbe gn ierisinde aklanr.

Yazarn ykmllkleri

MADDE 10 (1) Destek salanan yazarlar;

a) Destei amacna uygun olarak kullanmakla,

b) Bavuru tarihinden itibaren adres ve iletiim bilgilerinde olabilecek deiiklikleri on gn ierisinde, Bakanla yazl olarak bildirmekle,

c) Destek iin bavurduu eserin konu ve ieriinde herhangi bir deiiklik yapmamakla,

) Bakanln projenin aamalar hakknda istedii bilgi veya belgeleri, azami otuz gn ierisinde Bakanla ulatrmakla,

d) Projeyi hibir artla ksmen veya tamamen bakalarna devretmemekle,

ykmldrler.

(2) Yazm destei salanan yazar, birinci fkrada belirtilen ykmllklere ek olarak eserini, destek salanan yln eyll ay sonuna kadar elektronik ortamda ve bir nsha olarak basl formatta Bakanla teslim etmekle ykmldr. Mcbir sebeplerin varl halinde eserin teslim tarihi Bakanlka belirlenir.

(3) Yaym destei salanan yazar, birinci fkrada belirtilen ykmllklere ek olarak, yaymlanm eserinin bandroll 100 adet nshasn destek szlemesinde belirtilen tarihte Bakanla teslim etmekle ykmldr. Mcbir sebeplerin varl hlinde eserin teslim tarihi Bakanlka belirlenir.

(4) Destek salanan yazarn bu Ynetmelikte veya destek szlemesinde belirtilen ykmllklerini yerine getirmemesi ya da eserin Kurulca kabul edilmemesi hlinde, szlemenin geerliliinin sona erdii Bakanlka yazara bildirilir. Bu bildirimden itibaren otuz gn ierisinde Bakanln yapt toplam deme, yasal faizleri ile birlikte iade edilir. Bu sre ierisinde iade edilmemesi hlinde, demesi yaplan destek tutar genel hkmlere gre tahsil edilir.

(5) Proje kapsamnda destek almasna ramen, ykmlln yerine getirmeyen yazara, bu Ynetmelik kapsamnda yeni destek verilemez.

Kurul

MADDE 11 (1) Destek bavurularn deerlendirmek, desteklenecek projeleri ve destek miktarn saptamak ve destek salanan eserlerin kabuln gerekletirmek zere, Genel Mdrln teklifi ve Bakan oluru ile Kurul oluturulur.

(2) Kurul; Mstear veya ilgili mstear yardmcs bakanlnda, Genel Mdr ve edebiyat alannda temayz etmi kiiler arasndan Bakanlk onay ile belirlenecek 5 kii olmak zere toplam 7 yeden oluur.

(3) Bakanlka belirlenen yelerin grev sresi iki yldr. Herhangi bir nedenle yeliin boalmas hlinde, bir ay iinde yeni ye atanr. Sresi dolan Kurul yeleri tekrar atanabilir.

(4) Kurul, destek bavurularn deerlendirmek ve teslim edilen eserlerin kabuln gerekletirmek zere ye tam saysnn salt ounluu ile ylda en az iki kez toplanr ve kararlarn toplantya katlan ye saysnn salt ounluu ile alr. Oylarn eitlii durumunda, Bakann oyu ynnde karar alnm saylr.

(5) Toplantlar, Genel Mdrlke hazrlanan gndemle yaplr. Bavuru artlarna uymayan projeler, Kurul gndemine alnmaz. Alnan karar tutanaa geirilir ve Kurul yelerince imzalanr. Kurul, toplantlarn planlarken Bakanln genel bte uygulamalar ve srelerine uygunluk salamaya zen gsterir.

(6) Kurul, gerekli grd durumlarda projeler ile ilgili olarak uzmanlara danabilir.

(7) Kurul yeleri, grev sreleri boyunca ngrlen desteklerden faydalanmak zere hibir ekilde bavuruda bulunamazlar.

(8) Kurulun sekretarya grevi, Genel Mdrln yaymlardan sorumlu daire bakanlnca yrtlr.

Toplant harcrah

MADDE 12 (1) Toplantya Genel Mdrlk dndan katlan yelere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmlerine gre harcrah verilir.

Yrrlkten kaldrlan Ynetmelik

MADDE 13 (1) 14/3/2012 tarihli ve 28233 sayl Resm Gazetede yaymlanan Edebiyat Eserlerinin Tevik Edilmesi Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Bavuru sresi

GEC MADDE 1 (1) 2014 ylna ilikin proje bavuru sresi ve eser teslim tarihleri Genel Mdrlke belirlenir.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kltr ve Turizm Bakan yrtr.